Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Podstawowy

Regulamin


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Strona Internetowa: „ofertydlarodziny.pl” powstała z inicjatywy diecezjalnych duszpasterzy i diecezjalnych doradców życia  rodzinnego z diecezji: Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Diecezji Gliwickiej, Diecezji Opolskiej, Diecezji Sosnowieckiej. Strona Internetowa: „Oferty dla Rodziny.pl” zwana dalej jest Stroną lub  Usługodawcą.
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę
 3. Ogłoszenie - pod pojęciem “ogłoszenia” rozumie się wszczelką informację jaka ma zostać zamieszczona na stronie
 4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.
 5. Strona działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Strony. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Użytkownicy powinni zapoznać się z treścią Regulaminu. Użytkownik korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Stronie  materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.


II    ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ: „OFERTY DLA RODZINY”

 1. Strona zawiera propozycje formacji oraz spędzenia wolnego czasu dla narzeczonych, małżonków i rodzin. Wydarzenia tutaj zamieszczone dotyczą jedynie obszaru Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Diecezji Gliwickiej, Diecezji Opolskiej, Diecezji Sosnowieckiej lub są organizowane przez wiernych z tego obszaru. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych diecezji, ma tam zastosowanie i jest dopuszczalna.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usługi świadczonej przez Stronę jest bezpłatne.
 3. Aby dodać ogłoszenie dotyczące jakiegoś wydarzenia związanego z profilem Strony należy się wpierw zarejestrować i zalogować  na Stronie. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie organizatorzy wydarzenia.
 4. Mogą być zamieszczane na Stronie ogłoszenia dotyczące nie tylko wydarzeń religijnych (rekolekcje, pielgrzymki itp.), ale też społecznych, kulturalnych, związanych z edukacją czy też rozrywką (sesje, pikniki, wycieczki, propozycje wspólnych zabaw i wypoczynku, zorganizowanego zwiedzania itp.)  służące w szerokim rozumieniu dobru rodziny lub małżeństwa, organizowanych przez samorządy, organizacje i stowarzyszenia.
 5. Zgłaszane wydarzenia muszą respektować chrześcijański światopogląd oraz być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.
 6. Przesłana propozycja ogłoszenia będzie weryfikowana pod względem zgodności wymogów Strony. Po zatwierdzeniu przez webmastera zostanie ogłoszenie opublikowane.
 7. Osoba proponująca ogłoszenie jest za nie odpowiedzialna. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędy w zamieszczanych ogłoszeniach  wynikłe z winy zamieszczającego ogłoszenie i wynikających z nich konsekwencji. Zgłaszający ma obowiązek niezwłocznie podać zmiany dotyczące zgłoszonego wydarzenia (zwłaszcza odwołania bądź zmiany terminu, miejsca, programu wydarzenia).
 8. Administrator strony odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 9. Informacje zamieszczane przez administratora na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 10. Administrator strony udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 11. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 12. Administrator zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie.
 13. Ogłoszenia po upływie terminu dotyczacego wydarzenia podanego w ogłoszeniu zostaną usuwane ze Strony.
 14. Ostateczna decyzja o zamieszczeniu ogłoszenia i ewentualnego jego usunięcia ze Strony należy do Administracji Strony.


III POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze Strony w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony (zwłaszcza przy działaniach wymagających autoryzacji).
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Przy korzystaniu ze Strony Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć może być konieczne przy weryfikacji zgłoszenia.
 4. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres administratora Strony.
 5. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 7. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.


IV PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.


IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na Stronie wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z usług Strony.
 3. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 4. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

 

Joomla templates by a4joomla